Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze wet is de opvolger van de wet bescherming persoonsgegevens en geldt vanaf mei 2018.
Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit een wettelijk geregelde verplichting. Dit dossier bevat informatie over uw welzijn, uw gezondheid en gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. In dit dossier staan ook uw persoonlijke gegevens vermeld.

  • Uw naam en uw geboortedatum;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw BSN-nummer, dit is gekoppeld aan uw verzekeringsgegevens;
  • Uw telefoonnummer en uw e-mailadres;
  • Uw huisarts en/of specialist.

In het dossier worden ook gegevens opgeslagen die ik van ontvang van U of van uw huisarts/ verwijzer: verwijskaarten van uw arts, Ro uitslagen of andere voor uw therapie noodzakelijke gegevens.
Het onderzoek en de conclusie en het plan van aanpak.

Deze gegevens zijn van U privé en het is mijn verantwoordelijkheid om deze privacygegevens te bewaken, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot deze informatie.
U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw dossier en u heeft het recht dit dossier te wijzigen. Ook kunt u een verzoek doen uw dossier naar een derde partij te sturen.
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop met uw dossier is omgegaan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wij als zorgprofessional hebben beroepsgeheim.
Om uw gegevens te mogen delen met anderen bv uw huisarts, andere verwijzer of een andere therapeut heb ik Uw toestemming nodig.
Deze toestemming kunt U mondeling geven, via het dossier dat wordt aangelegd of indien U dat wenst, schriftelijk.
De gegevens worden 15 jaar bewaard, volgens de wet op het bewaren van de behandelovereenkomst, in een digitaal bestand, dat wettelijk beschermd is en in een papieren dossier in afgesloten ruimte waar geen onbevoegden bij kunnen.

Voor meer informatie verwijs ik U naar onze Privacy verklaring.